อันตรายจากการทำงานกับสารเคมี อบรมสารเคมีคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

อันตรายจากการทำงานกับสารเคมี อบรมสารเคมีคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

0 Comments
อบรม สาร เคมี

การทำงานหรือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมี มีความเสี่ยงและมีอันตรายอย่างมาก โดยเฉพาะหากพนักงานในองค์กรไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีหรือเกิดความประมาทต่อการใช้สารเคมี ก็อาจทำให้เกิดอันตรายหรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ อุบัติเหตุจากสารเคมี บ่อยครั้งเกิดขึ้นกับหลายๆ องค์กรที่ยังขาดการบริหารจัดการสารเคมีได้อย่างถูกต้อง จึงส่งผลให้เกิดอันตรายต่างๆ ตามมา เช่น การระเบิดของสารเคมีไวไฟ เกิดการบาดเจ็บจากการสัมผัสสารเคมีที่มีความกัดกร่อน เป็นต้น

ดังนั้น การอบรมสารเคมี จึงถือได้ว่ามีความสำคัญมากๆ สถานประกอบการที่มีการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายหรือมีสารเคมีไว้ในครอบครองจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการสารเคมีอันตรายเหล่านั้นให้เกิดความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลและเป็นไปตามข้อกฎหมาย

อบรมสารเคมีใครบ้างที่ต้องอบรม

ตามกฎหมาย พรบ. ความปลอดภัยฯ ได้ระบุให้นายจ้างต้องทำการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานให้กับลูกจ้าง เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจก่อนเริ่มปฏิบัติงาน การทำงานกับสารเคมี มีความเสี่ยงและสามารถก่อให้เกิดอันตรายขึ้นได้เสมอลูกจ้างจะต้องมีความรู้ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการทำงานกับสารเคมีได้อย่างถูกต้อง ได้เรียนรู้วิธีการจัดเก็บสารเคมีอันตรายและโต้ตอบเหตุสารเคมีหกรั่วไหลได้อย่างถูกต้องด้วย รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลหรือ PPE ที่ได้มาตรฐานตามหลักสากล

อบรมสารเคมีมีประโยชน์อย่างไร

  • ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายและมาตรฐาน ได้เรียนรู้กฎหมายเกี่ยวกับสารเคมีในประเทศไทยและมาตรฐานสากลในการจัดการสารเคมี
  • ได้เรียนรู้ MSDS รายละเอียดของสารเคมีที่เป็นอันตรายซึ่งเป็นการปูพื้นฐานใหม่ตั้งแต่เริ่มต้น
  • ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ฝึกสวมใส่ชุดป้องกันสารเคมี เมื่อต้องปฏิบัติงานกับสารเคมี รวมถึงชุดที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายสารเคมีชนิดต่างๆ ด้วย
  • ผู้อบรมจะได้เรียนรู้อุปกรณ์กู้ภัยสารเคมี ได้สัมผัสกับอุปกรณ์จริงที่ใช้โต้ตอบเหตุฉุกเฉินจากการเกิดสารเคมีหกรั่วไหล
  • ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ฝึกสวมใส่ชุดอุปกรณ์ PPE ตามมาตรฐานสากล
  • ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ฝึกปฏิบัติจริงจากการจำลองเหตุการณ์สารเคมีรั่วไหล
  • ได้ฝึกช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากสารเคมี

หลักสูตรที่ดี มีมาตรฐาน สัดส่วนที่เหมาะสมของหลักสูตรคือการฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้น เน้นที่ภาคปฏิบัติมากกว่าภาคทฤษฎี ขอเสริมในส่วนของ MSDS หรือ SDS หมายถึง เอกสารที่แสดงข้อมูลของสารเคมีเกี่ยวกับความปลอดภัยของสาร โดยส่วนใหญ่แล้วเอกสารความปลอดภัยจะต้องติดไปกับสารเคมีเป็นข้อมูลประจำของสารเคมีในการประกอบการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

การทำงานกับสารเคมีนั้น มีความเสี่ยงและสามารถเกิดอันตรายขึ้นได้เสมอ ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ มีความเข้าใจรวมถึงการหามาตรการป้องกันที่ปลอดภัยด้วย การอบรมสารเคมีจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากและมีประโยชน์อย่างมาก เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้สามารถปฏิบัติงานกับสารเคมีได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัยนั่นเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published.