เครื่องคัดเมล็ดข้าวสารและการนำเมล็ดข้าวที่คัดได้ไปใช้ประโยชน์

0 Comments
เครื่อง คัด เมล็ด ข้าวสาร

เครื่องคัดเมล็ดข้าวสาร หรือ เครื่องคัดแยกขนาดข้าว ถือได้ว่าเป็นเครื่องจักรที่ทันสมัย ช่วยให้โรงสีได้รับผลผลิตที่ดี มีคุณภาพและสามารถนำเอาเมล็ดข้าวที่คัดแยกได้ไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เครื่องคัดเมล็ดข้าวสารทำหน้าที่แยกขนาดของข้าวเมล็ดหักออกจากข้าวเต็มเมล็ด เพราะเมล็ดข้าวที่ไม่สมบูรณ์ทำให้ราคาตก แต่หากสามารถคัดแยกเมล็ดข้าวดี สมบูรณ์ออกมาได้จะทำให้โรงสีหรือชาวเกษตรกรสามารถขายข้าวได้ในราคาสูง เมื่อข้าวผ่านการขัดเงาเป็นที่เรียบร้อยจะไหลลงสู่กะพ้อเพื่อนำเข้าไปเก็บไว้ในถังเล็กๆ ก่อนไหลลงสู่ตะแกรงสี่เหลี่ยมอนามัย ซึ่งจะทำหน้าที่คัดแยกขนาดของเมล็ดข้าว โดยคัดแยกข้าวออกเป็นชนิดต่างๆ ดังต่อไปนี้ ต้นข้าว : คือ ข้าวเต็มเมล็ด มีความสมบูรณ์โดยที่ไม่มีการแตกหักของเมล็ด เมล็ดหักใหญ่ : คือ ข้าวที่มีขนาดรองลงมาเกินสามส่วนสี่ขึ้นไป ส่วนใหญ่จะถูกใช้ผสมกับต้นข้าว เมล็ดหักเล็ก : คือ ข้าวที่มีขนาดต่ำกว่าครึ่งเมล็ด เมล็ดหักเล็กจะถูกแยกออกมาเพื่อนำไปขายเป็นอาหารสัตว์ ปลายข้าว : ปลายข้าวหรือจมูกข้าวที่แตกออกมาเล็กๆ จะถูกนำไปเป็นอาหารสัตว์ หรือแปรรูปไปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในลำดับต่อไป เครื่องคัดเมล็ดข้าวสาร ในส่วนของตะแกรงลมจะทำหน้าที่คัดแยกเมล็ดข้าวหักใหญ่ ที่ถูกคัดมาจากตะแกรงสี่เหลี่ยมอีกที เมล็ดข้าวหักใหญ่จะอยู่กับต้นข้าว เครื่องคัดเมล็ดข้าวสาร หรือ เครื่องคัดแยกข้าวสาร ถือได้ว่ามีความสำคัญและมีประโยชน์อย่างมาก ประเทศไทยของเรามีประวัติศาสตร์ด้านการปลูกข้าวมาอย่างยาวนาน ข้าว ถือได้ว่าเป็นสินค้าเกษตรที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยของเรา แต่ในปัจจุบันเราอาจพบเจอกับภาวะการแข่งขันรุนแรงของตลาดโลก ดังนั้น สิ่งที่เราต้องทำคือการรักษาคุณภาพของเมล็ดข้าวไว้และยกระดับคุณภาพของเมล็ดข้าวไปให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล การคัดแยกเมล็ดข้าว สมัยก่อนต้องใช้แรงงานคนจำนวนมาก ทำให้มีต้นทุนสูงขึ้น อีกทั้งยังเกิดความผิดพลาดขึ้นบ่อย ทำให้เมล็ดข้าวที่ไม่มีคุณภาพปะปนไปกับเมล็ดข้าวคุณภาพดี […]